Virksomhedsplan 2017
Virksomhedsplanen for det kommende år, fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget samt institutionens bestyrelsesmedlemmer, senest medio januar det pågældende år. Virksomhedsplanen er tilgængelig på Frederikshavn kommunes hjemmeside www. frederikshavn.dk   og på Ålbæk Idrætscenters hjemmeside www.aaic.dk

 

Virksomhedsdata

Navn                                                          Ålbæk Idrætscenter

Ejerforhold                                               Selvejende Institution

Stiftelse dato                                            16.januar 1978

Ibrugtagelses dato                                   24.september 1980

Placering                                                   Matrikel 9 P, Klitlund.

Adresse                                                     Møldamvej 11 – 9982 Ålbæk

Cvr nr.                                                       23 93 02 50

Tlf. nr.                                                       98 48 90 80

Pengeinstitut                                            Nordjyske Bank  reg. 7535 kt. 2001608

Revisor                                                      BDO

 

Formål

Den selvejende institution Ålbæk Idrætscenter, har til formål at drive idrætshal med tilhørende faciliteter. Hallen kan benyttes til såvel idrætsmæssige som andre kulturelle formål.

 

 

Organisation

Den selvejende institution ledes af en ulønnet bestyrelse der sammensættes således:

 • Formanden vælges blandt de i Ålbæk bosiddende personer, der ikke har nogen direkte relation til brugergrupperne.
 • De tre største brugerforeninger af idrætshallen, har hver sin bestyrelsesplads og repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution.
 • Den største brugerforening af et specialanlæg/bane, repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution.
 • Byrådet i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, der har sæde i bestyrelsen for en byrådsperiode.
 • Idrætssamvirke i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem.
 • Aalbæk Borgerforening udpeger et bestyrelsesmedlem.
 • Centerlederen repræsentere personalet og virker som bestyrelsens sekretær. Centerlederen er uden stemmeret.

Den selvejende institutions personale omfatter følgende:

 • Centerlederen ansættes af bestyrelsen.
 • Centerlederen ansætter det nødvendige personale til den daglige drift.

Nuværende bestyrelse:

 • Knud Haven, Formand
 • Michael Jakobsen, Ålbæk Håndbold Klub.
 • Lene B. Andersen, Aalbæk Skole.
 • Rolf Andersen, Ålbæk Badmintonklub.
 • Steen Larsen, Aalbæk Skyttekreds.
 • Søren Kjellberg, Frederikshavn Byråd.
 • Karina Gajhede, Idrætssamvirket.
 • Thomas Hjort, Aalbæk Borgerforening.
 • Carsten Bjørnager, Centerleder.

Nuværende personale:

 • Carsten Bjørnager, Centerleder.
 • Jane Bjørnager, Kontorassistent mm.
 • Hanne Pedersen, Rengøringsassistent.
 • Helle Pedersen, Kok i perioden marts-september.
 • Mette Pedersen og Lisette Christensen (timelønnet ekstra personale)
 • Rune Grøndal Hansen (timelønnet ekstra personale)
 • Diana Marie Jensen, Claralin Valgren og Lærke Jørgensen (timelønnet ungarbejdere)

 

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen

 1. Der afholdes ét bestyrelsesmøde i hvert kvartal, eller når der findes behov herfor. Centerlederen udsender skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Dagsorden udfærdiges af formanden og centerlederen. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel.
 2. På årets første møde konstituere bestyrelsen sig med:
  -Formand, der vælges for en 2-årige periode på ulige årstal.
  -Næstformand, der vælges for en 2-årge periode på lige årstal.
  -Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og centerlederen.
 1.  Der nedsættes ligeledes et bygningsudvalg, der har til opgave at udarbejde
  udvidelsesplaner, samt fører tilsyn med eksisterende bygningers tilstand.
  Udvalget består af formanden og centerlederen samt 1-2 bygningssagkyndige bestyrelses
  medlemmer.

 

Brugergrupper

 • Delta Nord (Walkie-banko), Mødelokale
 • Skagen Skytteforening, Skydebane
 • Standard & Latin danse, Idrætshal
 • Ålbæk Badminton Klub, Idrætshal
 • Ålbæk Blue Eels – Floorball, Idrætshal
 • Ålbæk Håndbold Klub, Idrætshal
 • Aalbæk Idrætsforening – Gymnastik, Idrætshal
 • Aalbæk Idrætsforening – Indefodbold, Idrætshal
 • Aalbæk Skole, Idrætshal
 • Aalbæk Skyttekreds, Skydebane

Faciliteter

 • Idrætshal
  Badminton
  Dans
  Floorball
  Gymnastik
  Håndbold
  Indefodbold
  Skoleidræt
 • 15 indendørs salonskydebane
  Riffelskydning
  Pistolskydning
 • Fodboldbane (skole) – Fodbold
 • Udendørs tennisbane – Skole/Turister
 • Cafeteria – Samlingssted
 • Værelsesfløj – Overnatninger
 • Styrketrænings/Fit lokale – Bruger og Borger

 

 

 

 

Økonomi

År ´s                                                        Kommunalt                             Årets
tal                                                            Driftstilskud                            Driftsresultat

2010                                                          1.992.228                               200.568
2011                                                          1.938.450                               209.130
2012                                                          1.974.450                               255.698
2013                                                          1.803.927                               146.932
2014                                                          1.848.243                               225.836
2015                                                          1.780.536                               112.406
2016                                                          1.578.021
2017                                                          1.422.579

 

 

 

Bygningerne
Kommende planlagte vedligeholdelsesopgaver af bygninger m.v.:

2017
– Lakering af halgulv
– Mindre renovering af skydelokalet
– Mindre renovering af omklædning 3-4
– Renovering af gulvareal udenfor omklædning 3-4
– Renovering af rum 4 og 5
– Udskiftning af tæpper i forgangen.
– Udskiftning af lysrør i hallen.
– Udskiftning af 6 rl. Beskyttelsestæppe til halgulvet.

2018
– Udskiftning af container til opbevaring.
– Renovering af tilskuerpladserne.
– Renovering af mål.
– Renovering af bander mm til indefodbold.
– Renovering af rum 6 og 7.
– Udskiftning af 6 rl. Beskyttelsestæppe til halgulvet.

 

 

 

Projekt 2020

 

Vi har gennem de seneste par år arbejdet med en eventuelt samling af fritids- og sportsaktiviteterne under Ålbæk Idrætscenter. Projektet er blevet positivt modtaget af de potentielle nye brugergrupper AaIF-Gymnastik, AaIF-Fodbold og De grønne pigespejdere.

Såvel de nuværende som eventuelt kommende brugergrupper har alle deltaget aktivt og konstruktivt i alle de møder der har været afholdt.

Arkitektfirmaet LBB3 udarbejde 4 forskellige bygnings- og facilitets forslag, ud fra de enkelte brugergruppers fremsendte behov og ønsker.

Såvel de syv nuværende brugergrupper, samt de potentielle tre nye, var alle enige om at vælge model 3. Dog med den undtagelse at der skal laves en gangbro og ikke en tunnel.

Medio december 2016 skulle foreningerne vende tilbage med eventuelle ændringsforslag til materialet. De modtagene ændringer og tilføjelser, tages med på efterfølgende møder i 2017.

I 2017 vil der ligeledes blive indledt en dialog med kommunen omkring en eventuel placering af ungdomsklubben i centeret. Der vil ligeledes blive lavet en foreningsundersøgelse af de potentielle nye brugergrupper. Herunder bl.a. antal medlemmer, årlige antal aktivitetstimer, nuværende driftstilskud m.v.

Bestyrelsen har valgt at lade tingene udvikle sig i forhold til omgivelserne, således at alle foreninger er positivt med i projektet.

AAIC fik bevilliget 100.000,00 kr. til projekteringen og har p.t. haft udgifter for 123.000,00
Der er således p.t. ikke midler til ansættelse af en professionel projektleder.

 

 

Målsætning

Det er til enhver tid institutionens mål, at skabe de bedste rammer for byens foreninger, og sammen med disse, udvikle faciliteterne således, at de både er attraktive og fremtidsorienteret.
Vi er således i konstant dialog med byens foreninger og institutioner for at opnå størst muligt aktivitetsniveau og brugertilfredshed.

Der arbejdes i 2017 med en forøgelse af aktivitetsniveauet på 5%. Centeret stiller sig som altid til rådighed for foreningernes ønsker om afholdelse af forskellige aktiviteter. Personalet har en stor viden og erfaring i afholdelse af forskellige arrangementer samt cup´s og stævner, og stiller ligeledes denne ekspertise til rådighed.

 

112 ACUT Hjælpere

I 2016 har vi haft fornøjelsen af at være uddannelsessted for de region Nordjyllands 1-1-2 acut hjælpere i Ålbæk.  AaIC har tidligere været tilknyttet vagtcentralen, med den aftale at CB på opkald tog ud med hjertestarteren. Det seneste 1 ½ år har denne aftale været afløst af ACUT-hjælperne.
(CB indgår ligeledes i dette beredskab, sammen med 14 andre lokale der har taget uddannelsen).
Vi arbejder på, at de 4 årlige kurser også i 2017 afholdes i centeret

 

 

 

 

Flygtninge / Migranter

Udover de børn der frekventere Aalbæk Skoleafdeling i dagtimerne, er der p.t. ingen flygtninge eller migranter i Ålbæk. Ændres denne situation, går vi i dialog med foreningerne herom .

 

 

Fodboldbanen

Siden 1982 har vi haft den aftale med skolen om, at AAIC står for mål og net på boldbanen, mod at banen kan benyttes til de fodboldgrupper vi har i træningslejr. De seneste par år har AAIC lejet baner på Aalbæk Stadion til dette formål, bl.a. pga vi i en periode ikke kunne være sikker på om græsset blev klippet, da Park og Vej starter slåningen noget senere på året end vores behov er til. Det skal siges at i perioder er græsset nydeligt. Det er således kun i spidsbelastninger boldbanen ved Hallen/Skolen i dag anvendes til træningslejrene.

Det ene sæt fodboldmål er ikke længere særligt anvendeligt og vil derfor blive fjernet i 2017. Af hensyn til projekt 2020, og anvendelsen af stadion, vil der kun være ét sæt fodboldmål på banen i fremtiden.
Idrætshallen

I 2017 etableres en håndbold ”Kort bane”. Vi har netop fået malet stregerne på gulvet og i løbet af foråret bliver bøsninger og beslag til fastsættelse af målet lavet.
En kortbane er 14,2 meter mindre end den normale håndboldbane der er 40×20 meter og der laves turneringen på kortbanen fra efteråret 2017. AAIC råder således over de tre typer håndboldbaner: 40×20, 25,8×20 og 13×20.

Halgulvet vil blive lakeret i juni/juli.  Det er igen Polisan fra Holstebro der er valgt til opgaven, i det vi er meget tilfredse med den vandbasseret og fleksible lak.

Beskyttelsestæppet til halgulvet er 27 år gammelt. Filttæppet er slidt og mørnet. Der påbegyndes derfor en udskiftning over de kommende 4 år med med en sort Bateco beskyttelsesmåtte i ruller af 1,5 x 21 meter. Der bliver årligt anskaffet 6 ruller. Der vil blive anvendt samme opbevaringspladser som tidligere, under tilskuerpladserne. Det er i øvrigt samme type gulvbeskyttelse der anvendes i Arena Nord og Bannerslundhallen, hvilket gør det muligt at låne af hinanden, hvor behovet er større end den enkelte institution har kapacitet til.

 

 

 

Sociale medier

Centerets hjemmeside er af ældre dato, vi vil således i 2017, lave en opdatering og et nyt design til siden på www.aaic.dk.

Siden på Facebook er gennem 2016 vokset med næsten 300 medlemmer. Det giver en direkte kontakt mulighed til de enkelte bruger. Aktiviteten ”Standard & Latin dans” der blev startet op i efteråret 2015 annonceres udelukkende via FB, mens foreningernes øvrige aktiviteter også bliver annonceret på dette medie. Vi er i forventning om, at siden forsat vil vokse i de kommende år.

I foråret 2016 blev der opsat en Info-skærm i Super Spar Ålbæk. Bestyrelsen har besluttet at det kun er aktiviteter der foregår i centeret, eller som centeret er en del af, der vises på skærmen.

Spar har ¼ af skærmen med et felt hvor de kører deres annoncer, mens vi har resten af skærmen til de kommende aktiviteter i centeret. I bunden af skærmen er der en rulletekst med nyheder fra DR. Skærmen er blevet godt modtaget af såvel lokalbefolkningen som turisterne.

 

 

 

Skolen

Efter flere år med et konstant fald i idrætstimerne, var der i skoleåret 2016/2017 en stigning i udlejningstimerne. Vi håber dog fortsat at hver enkelt klassetrin må få deres egne timer, idet belastningen og forbruget er for stort, når flere klasser er her samtidigt og til en reduceret indtægt.
Såvel effekten af idrætstimerne som trivslen for såvel elever som lære, vil ganske enkelt også blive bedre, end tilfældet er når 50-60 elever skal have idræt samtidig.
Afdelingsleder Lene B. Andersen og CB er i konstant dialog om Ålbæk Skoleafdelings leje af faciliteterne.

 

Skydebanen
Murerkronerne på skydebanens tag er ved at smuldre. Om muligt trækkes en udskiftning til realiseringen af projekt 2020, idet der i projektet bl.a. skal bygges ovenpå lokalerne.
Der indledes i 2017 en mindre renovering af skydelokalet.
DGIs skydebaneinspektør har anbefalet en udskiftning af standpladsen på banen, et emne der skal drøftes med de to brugerforeninger i fremtiden

 

 

 

Trænings- og lejrskoleophold

Vi fortsætter også i 2017 samarbejdet med Indre Østfold Reisebyrå i Norge samt OLKA sports Resor i Sverige, mens vi selv sælger til det danske marked.  Der har igennem 2016 været en nedgang på danske lejrskoler. En nedgang der desværre er forårsaget af skolereformen og pt fortsætter ind i 2017. Vi forsøger at kompensere denne nedgang ved en øget belægning under Skaw Cup, Dana Cup, Rødspætte Cup og Cup no.1.
Vi har i den forbindelse bl.a. kontaktet Aalbæk Kulturhus for at høre om muligheden til at benytte huset til overnatninger til spillerne. Forældrene er i nævnte perioder indkvarteret på Aalbæk Gl. Kro samt på campingpladserne i Ålbæk, Bunken og Kandestederne.

 

 

Øvrige aktiviteter

Strikkecaféen der nu kører på sit 4.år har fundet sit leje med 25-30 deltagere, og er med til at give en god harmoni mandag aften, med håndbold i hallen og skytter på skydebanen.

Efter nedgangen i badminton, søsatte vi for 1 1/2 år siden projektet med undervisning i standard & latin danse. Til det nye nybegynderhold der starter i 2017 er der pt. tilmeldt 30 personer. Aktiviteten er blevet godt modtaget i nærområdet, mens der også er en del dansepar fra Skagen og Strandby/Elling der har fundet vejen hertil.

 

 

De kommende år

Befolkningssammensætningen har ændret sig de senere år, hvilket også betyder, at vores udbud af fritidsaktivitetsmuligheder skal tilpasses vores nuværende situation. Vi har flere ældre lokale beboere. Desuden konstateres det, at der i sommerhusområderne er et øget antal efterlønner/pensionister der bor her i længere perioder.
Vi vil således gerne arbejde hen mod, at skabe aktiviteter for disse grupper, men mangler pt. resurserne til at iværksætte disse.  Vi mener der bør være mulighed for flere aktiviteter i dagtimerne. Vi er p.t. i dialog med et par potentielle emner til at forestå morgenbadminton og seniorgymnastik for herrer.